Aramith® Cue Balls

Retail Prices Shown

aramithpremier aramithpremierbluelogo aramithmagneticcueball  redlogo2363
Aramith® Premier Aramith® Premier Aramith® Super Aramith®
2  ¼” Cue Ball Blue Logo Magnetic Red Logo
# 2361  $ 9.50 retail
2  ¼” Cue Ball 2  ¼” Coin-Op Cue Ball
2  ¼” Cue Ball
  # 2362  $ 11.50 retail
 # 2364  $ 28.50 retail # 2363  $ 23.50  retail

aramithmagneticvalley aramithsuper aramithpremier aramithsupercrystalite
Aramith® Magnetic Valley Aramith® Dynamo Red Dot Aramith® Premier Aramith® Super Crystalite
2  ¼” Coin-Op Cue Ball 2  ¼” Coin-Op Weighted Ball 2 1/16″  Cue Ball 2  1/16″ Cue Ball
# 2365  $ 36.50 retail
# 2367  $ 17.50 retail
# 2369  $ 10.50 retail
# 2370  $ 19.50 retail

 

aramithtourchampsnooker aramithoversize AramithPro6Dot AramithPro6Dot16
Aramith®   Tour Champion
Aramith® Oversize Aramith® Pro-Cup Aramith® Snooker Pro-Cup
2 1/16″  Snooker Cue Ball  2  3/8″  Coin-Op Cue Ball 2  ¼”    6 Red Dots
2  1/16″   6 Red Dots
# 2371  $ 17.50 retail

Used in 1G Super Pro Sets

# 2372  $ 10.50 retail
# 2373  $ 39.50 retail
Note:  Not In Blister Pak 
# 2375     $ 25.50 retail

Econo Cue Balls

Retail Prices Shown

econocueball economagneticball econosnookercueball
Econo  Pool Econo  Magnetic Econo  Snooker
2  ¼” Cue Ball 2  ¼” Coin-op Cue Ball 2  1/16″  Cue Ball
# 2701  $ 7.50 retail # 2703  $ 21.50 retail # 2710 $ 8.50 retail

Aramith® 8-Balls

Retail Prices Shown

Aramith8BallsSmall Aramith8BallCrazy Aramith8BallCrazy Aramith8BallReverse
Aramith®  Premier Snooker
Aramith  2 1/4″ Pool
Aramith Super Pro Aramith® Reverse Glow
2 1/16″  8-Ball ( not 2 1/4″ )
Premier  # 2208  $ 11.50 2  ¼” 8-Ball
2  ¼” 8-Ball  * Clearout *
# 2258  $ 11.50 retail
Premium # 2216  $ 13.50 # 2217    $ 22.00 # 2218  $ 8.50 retail

Retail price shown

backbutton